01เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 กรมทางหลวงชนบท จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 3 ก่อนเปิดใช้เส้นทาง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ  ก่อนเปิดใช้เส้นทาง 

meet3 ns2ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 3 ก่อนเปิดใช้เส้นทาง) โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)  ตอน NS3 ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ns3 meeting2 69เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน รายละเอียดดังนี้

meeting2 ns3ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)  ตอน NS3 ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า ในวันที่ 27 มกราคม 2561  รายละเอียดดังต่อไปนี้

NS3 PP1 020เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและทำความเข้าใจถึงขั้นตอน ข้อกำหนดการทำงาน และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน พร้อมทำบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมลงพื้นที่เชิญประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 วิศวกรโครงการและผู้รับจ้างลงพื้นที่ตลอดแนวก่อสร้างพร้อมแจกเอกสารเชิญประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ของโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3

drrbannerlink 07phone 07

Go to top