05เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 กรมทางหลวงชนบท จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 3 ก่อนเปิดใช้เส้นทาง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน ก่อนเปิดใช้เส้นทาง

meet3 ns2ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 3 ก่อนเปิดใช้เส้นทาง) โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)  ตอน NS2 ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 DSC0435เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน รายละเอียดดังนี้

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง)ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)  ตอน  NS2 ในวันที่ 28 มกราคม 2561  รายละเอียดดังต่อไปนี้

NS2 PP1 006เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและทำความเข้าใจถึงขั้นตอน ข้อกำหนดการทำงาน และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน พร้อมทำบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย รายละเอียดดังนี้

ns2ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า ในวันที่ 24 กันยายน 2559  รายละเอียดดังต่อไปนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top