02เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 กรมทางหลวงชนบท จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 3 ก่อนเปิดใช้เส้นทาง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ  ก่อนเปิดใช้เส้นทาง 

meet3 ns2ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 3 ก่อนเปิดใช้เส้นทาง) โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)  ตอน CD Road ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 DSC0654เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน รายละเอียดดังนี้

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง)ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)  ตอน  CD Road ในวันที่ 28 มกราคม 2561  รายละเอียดดังต่อไปนี้

CDR PP1 020เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและทำความเข้าใจถึงขั้นตอน ข้อกำหนดการทำงาน และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน พร้อมทำบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย รายละเอียดดังนี้

cdrขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนครั้งที่ 1 โครงการฯ  ตอน CD Road ถนนรวมและกระจายการจราจร ในวันที่ 25 กันยายน 2559  รายละเอียดดังต่อไปนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top