DSC0654เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน รายละเอียดดังนี้

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง)ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)  ตอน  CD Road ในวันที่ 28 มกราคม 2561  รายละเอียดดังต่อไปนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top