IMG 0467

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ทางโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการประเมินกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ซ.วัดไพร่ฟ้า)

IMG 4374

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

การประชุมสาธารณูปโภค ครั้งที่ 3/2559เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมสาธารณูปโภค ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้างานรื้อย้ายระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ปากเกร็ด)

NS3 PP1 020เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและทำความเข้าใจถึงขั้นตอน ข้อกำหนดการทำงาน และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน พร้อมทำบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย รายละเอียดดังนี้

IMG 0313

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ปากเกร็ด) โดยมีนายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

กิจกรรมลงพื้นที่เชิญประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 วิศวกรโครงการและผู้รับจ้างลงพื้นที่ตลอดแนวก่อสร้างพร้อมแจกเอกสารเชิญประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ของโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3

drrbannerlink 07phone 07

Go to top