meetcs 11 001

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง ครั้งที่ 11/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการ โดยมี นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็น ประธานการประชุมในครั้งนี้

04เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมิติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท

01เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 22/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า) โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

01

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการ โดยมี นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็น ประธานการประชุมในครั้งนี้

01เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมเพื่อเร่งรัดงานติดตั้ง และงานหล่อ Segment ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า)

01เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้าร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า) นายวิโรจน์ กำแพงแก้ว วิศวกรโครงการ (ตัวแทนที่ปรึกษา) รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top