week 38 03เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 04/2561  ณ สำนักงานโครงการ

20180214 ns2 008

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการ โดยมี นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็น ประธานการประชุมในครั้งนี้

20180212 elec 009เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้าร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า)

weekmeet37 011เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 03/2561  ณ สำนักงานโครงการ โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

surveysiamu 013เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการฯ โดยคณะนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายภาพรวมของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

180201 ns2 008เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมการขออนุญาตปักเสาพาดสายและงานท่อร้อยสายใต่ดินเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ณ ห้องประชุมกรมทางหลวงชนบท โดยมี นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top