DSCN0116

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ปากเกร็ด) โดยมีนายศาศวัต ภูริภัสสรกุล รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

DSCN7688

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามควบคุมโครงการกิจการร่วมค้า ยูเอ โดยมีนายศาศวัต ภูริภัสสรกุล รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

DSCN7688

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kick off Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ปากเกร็ด) โดยมีนายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน  รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top