IMG 0469เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว โดยมีนายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

69290

IMG 0651

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ซ.วัดไพร่ฟ้า)

IMG 4374

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

การประชุมสาธารณูปโภค ครั้งที่ 3/2559เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมสาธารณูปโภค ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้างานรื้อย้ายระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ปากเกร็ด)

NS1 PP1 019เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและทำความเข้าใจถึงขั้นตอน ข้อกำหนดการทำงาน และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน พร้อมทำบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย รายละเอียดดังนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top