week 35 03เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 01/2561 ณ ห้องประชุมกรมทางหลวงชนบท โดยนายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

01เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 18 ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท โดย นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง)ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)  ตอน  CD Road ในวันที่ 28 มกราคม 2561  รายละเอียดดังต่อไปนี้

01เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 18 ณ ห้องประชุมกรมทางหลวงชนบท โดยมี นายสุพร เตไชยา เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

04เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมิติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท

01เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 22/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม (ซอยวัดไพร่ฟ้า) โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top