week 38 03เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 04/2561  ณ สำนักงานโครงการ

20180213 cdr 005เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง งวดที่ 19 ณ ห้องประชุมกรมทางหลวงชนบท โดยมี นายสุพร เตไชยา เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

20180212 elec 009เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้าร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม(ซอยวัดไพร่ฟ้า)

weekmeet37 011เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 03/2561  ณ สำนักงานโครงการ โดยมีนายจิระศักดิ์ ทองสม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

surveysiamu 013เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการฯ โดยคณะนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายภาพรวมของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

 DSC0654เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนรวมภาคประชาชน (ครั้งที่ 2 ระหว่างการก่อสร้าง) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อห่วงกังวลใจของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน รายละเอียดดังนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top