IMG 1563

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานควบคุมโครงการ (ซอยวัดไพร่ฟ้า) 

weekmeet 12 05

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 12/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ซอยวัดไพร่ฟ้า) โดยมี นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

IMG 1357

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ซอยวัดไพร่ฟ้า) โดยมี นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

การประชุมสาธารณูปโภค ครั้งที่ 4/2559เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมสาธารณูปโภค ครั้งที่ 4/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้ารื้อย้ายงานสาธารณูปโภค ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ซอยวัดไพร่ฟ้า)

IMG 1011เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road ได้จัดการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 5/2559ณ ห้องประชุมสำนักสนามโครงการ โดยมีนายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการก่อสร้างสำนักสะพาน กรมทางหลวงชนบท รับหน้าที่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

RPNS Sitemeet 10 01

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ได้จัดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 10/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามชั่วคราว (ซ.วัดไพร่ฟ้า) โดยมี นายจิระศักดิ์ ทองสม เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

drrbannerlink 07phone 07

Go to top