mapcdr

งานก่อสร้างของโครงการเริ่มจากถนนกาญจนาภิเษก (ประมาณ กม.55) บริเวณห่างจากคลองบางโพธิ์ใต้ประมาณ 500 ม.ทางทิศใต้ โดยจะเป็นงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ รูปแบบ Trumpet โดยกำหนดพื้นที่ในการก่อสร้าง Loop Ramp ไว้ที่พื้นที่ฝั่งทิศตะวันตกของถนนกาญจนาภิเษก แนวเส้นทาง CD Road จะวางตัวไปทาง ทิศตะวันออกจนถึง กม.0+475 โดยประมาณ แนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่บ่อดิน ซึ่งจะมีงานก่อสร้างสะพานบกข้ามบ่อดินสำหรับทั้งทางหลักและทางขนานยาว 180 เมตร รูปแบบโครงสร้างจะมีลักษณะเป็น Minor Bridge โครงสร้างส่วนล่างเป็น Pile Bent ออกแบบเป็นสะพานบกยาวประมาณ 180 เมตร จากนั้นแนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่เกษตรที่อยู่ระหว่างคลองตันกับคลองบางโพธิ์ใต้ตลอดแนว และก่อสร้างเป็นถนนระดับดินขนาด 10 ช่องจราจร ไป-กลับ (ทางหลักขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทางและทางขนานขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) โดยกำหนดให้มีโครงสร้างกำแพงกันดินที่ริมเขตทางเป็นช่วงๆ ที่ประมาณ กม.1+700 แนวเส้นทางจะตัดผ่านถนนซอยทางแยกสายคลองตันและซอยวัดไพร่ฟ้า ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกและทางหลวงหมายเลข 307 ได้โดยตรง ซึ่งกำหนดให้ก่อสร้างสะพานข้ามถนนดังกล่าวสำหรับทางหลักขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง และกำหนดให้ทางขนานเข้าเชื่อมกับถนนดังกล่าวนี้ โครงสร้างสะพานข้ามซอยทางแยกสายคลองตันมีความยาว 2x456 เมตร และมีทางกลับรถใต้สะพานทั้งสองทิศทาง จากนั้นแนวเส้นทางจะเข้าเชื่อมกับทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้าที่ กม.2+400 ความยาวรวม 2.4 กิโลเมตร

drrbannerlink 07phone 07

Go to top