NS2 ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า

โครงการก่อสร้างถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 งานก่อสร้างของโครงการเริ่มต้นที่ กม.5+200 บริเวณจุดตัดคลองบางคูวัดเหนือ ต่อเนื่องมา จากตอน NS1 ผ่านคลองบางเดื่อและถนนสายพระอุดม-ปทุมธานีที่ประมาณ กม. 6+070 เส้นทางตัดผ่านคลองบางโพธิ์ใต้ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ที่ กม. 6+770 และ 7+140 ตามลำดับ จนสิ้นสุดตอน NS2 ที่ประมาณ กม. 8+000

งานก่อสร้างโครงการตามสัญญา ตอน NS2 ประกอบด้วย

  • งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า (กม.5+200 ถึง กม.8+000 และ กม.2+400 ถึง กม.4+621.099)
  • งานก่อสร้างถนนระดับดิน
  • งานก่อสร้างทางกลับรถระดับดินขนาด 1 ช่องจราจรตามแนว NS จำนวน 4 แห่ง (U-401, U-402, U-403 และ U-404)
  • งานปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสนามและอาคารประกอบอื่นๆ

 

-0.59 %

เร็วกว่าแผนงาน

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 16 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
900 วัน

drrbannerlink 07phone 07

Go to top