ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง  
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดี ประธานกรรมการ
นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน (ผส.กส.) กรรมการ
นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ผอ.สทช. ที่ 1) กรรมการ
นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (ผส.บก.) กรรมการ
นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สกส. กรรมการ

drrbannerlink 07phone 07

Go to top