ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง  
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดี ประธานกรรมการ
นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน (ผส.กส.) กรรมการ
นายสุพร เตไชยา ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ (ผส.สสอ.) กรรมการ
นายสมัย โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย (ผส.อป.) กรรมการ
นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ (ผอ.กคพ.) สกส. กรรมการ

drrbannerlink 07phone 07

Go to top