ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง  
นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ ประธานกรรมการ
นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน (ผส.กส.) กรรมการ
นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน (ผอ.กผง.) กรรมการ
นายณฐพนธ์ เดชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ผอ.ศศท.) กรรมการ
นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบสะพาน (ผอ.กตส.) สกส. กรรมการ

 

 

 

drrbannerlink 07phone 07

Go to top