งานก่อสร้างของโครงการเริ่มจากจุดต้นทางบนถนนราชพฤกษ์ ที่ประมาณ กม.7+630 ของถนนราชพฤกษ์ โดยจะเป็นงานปรับปรุง/ขยายทางหลักของถนนราชพฤกษ์ต่อเนื่องไปทางด้านทิศเหนือ และปรับปรุงทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย (จุดตัดทางหลวงหมายเลข 345) ที่ประมาณ กม.0+740 จากนั้นจะเป็นการก่อสร้างถนนระดับดิน ขนาด 10 ช่องจราจร (ทางหลักขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับ และทางขนานขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) ก่อนจะก่อสร้างเป็นสะพานข้ามคลองพระอุดม ขนาด 6 ช่องจราจร ไป-กลับ ยาว 464 เมตร ที่ประมาณ กม.1+964 โดยจัดให้มีทางกลับรถใต้สะพานแห่งนี้ด้วย จากนั้นจะเป็นงานก่อสร้างถนนระดับดินขนาด 6 ช่องจราจร ไป-กลับ เมื่อแนวเส้นทางตัดผ่านถนนสายเกาะเกรียง-พระอุดม กำหนดให้มีงานก่อสร้างสะพาน ยกข้ามถนนสายเกาะเกรียง-พระอุดม ขนาด 6 ช่องจราจร ไป-กลับที่ประมาณ กม.4+200 ยาว 460 เมตร และจัดให้มีที่กลับรถใต้สะพานรวมถึงทางบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ จากนั้นจะเป็นงานก่อสร้างถนนระดับดินขนาด 6 ช่องจราจร ไป-กลับจนสิ้นสุดสัญญางานก่อสร้างตอน NS1 ที่บริเวณจุดตัดคลองบางคูวัดเหนือ รวมความยาว 5.2 กิโลเมตร

สรุปงานก่อสร้างโครงการตามสัญญา ตอน NS1 ดังแสดงในรูปที่ 1 ประกอบด้วย

  • กม.0+740 งานปรับปรุงทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย
  • กม.1+964 งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม
  • กม.4+170 งานก่อสร้างสะพานข้ามถนนสายเกาะเกรียง-พระอุดม
  • งานก่อสร้างถนนระดับดิน

 1. งานก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย

งานก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทยทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทยเดิมเป็นทางแยกต่างระดับรูปแบบ Trumpet โดยมี Loop Ramp ขนาด 2 ช่องจราจรในทิศทางเลี้ยวขวาจากถนนราชพฤกษ์มุ่งไปสะพานนวลฉวี และในทิศทางจากทางหลวงหมายเลข 345 เลี้ยวขวาไปถนนราชพฤกษ์ซึ่งเป็นโครงสร้างแบบ Concrete Box Girder 

งานก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย

สำหรับการปรับปรุงทางแยกต่างระดับแห่งนี้จะปรับเปลี่ยนจาก 3 แยกเป็น 4 แยก โดยปรับเป็นรูปแบบ Semi Coverleaf Type ซึ่งนอกจากจะมีการก่อสร้างทางหลักต่อเนื่องไปทางทิศเหนือแล้ว จะมีงานก่อสร้าง Ramp เลี้ยวขวาในทิศทางจากสะพานนวลฉวีไปปทุมธานีเพิ่มเติมด้วย ดังแสดงในรูป

3

ทั้งนี้ในการปรับปรุงทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทยจะมีงานก่อสร้างโครงสร้างรูปแบบ Concrete Box Girder เพิ่มเติม ดังแสดงในรูป สรุปได้ดังนี้

ทางหลัก (Main Line : ML-EW) เชื่อมต่อกับถนนราชพฤกษ์เดิม
เป็นโครงสร้างทางยกระดับคู่ขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้าง 12 เมตรต่อตัว โดยมีระยะห่างกัน 3 เมตร เชื่อมต่อกับถนนราชพฤกษ์เดิมในแนวเหนือ-ใต้ ความยาวรวม 2 x 744 = 1,488 เมตร (Pier No. MA1-MA23 และ Pier No. MB1-MB23) คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อในที่แบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่อง โดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริม 30 เมตร

4

- โครงสร้างปรับปรุงทางแยกขุนมหาดไทย -

5

- รูปแสดงงานก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย -

 โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไปเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น (เสาที่อยู่ระหว่างสะพานช่วงริม มีขนาดกว้าง 2.40-3.50 เมตร หนา 1.20 เมตร) รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม สำหรับฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของทางหลักอยู่ที่ กม.0+446 ยกระดับขึ้นด้วยความลาดชัน 5% ช่วงที่ทางหลักยกข้ามทางหลวงหมายเลข 345 จะอยู่ที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ +11.750 เมตร รทก. และจะเริ่มลดระดับลงหลังจากที่พ้นตำแหน่งที่กำหนดให้เป็น ที่กลับรถ (กม.0+988) ไปแล้ว ด้วยความลาดชัน 5% เช่นกัน จุดสิ้นสุดโครงสร้างทางหลักอยู่ที่ กม.1+190 โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงสร้างอยู่ที่ +5.838 เมตร รทก. และ +5.706 เมตร รทก. ตามลำดับ (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +1.000 ถึง +1.500 เมตร รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 เมตร รทก.

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 3 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 24 เมตร และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.817 เมตร ทุกๆระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 24 เมตร จนถึง 6 เมตร

Ramp No.103 เลี้ยวขวาจากทางหลวงหมายเลข 345 ไปปทุมธานี

6

ทางยกระดับขนาด 2 ช่องจราจร เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 345 กับถนนโครงการในทิศทางเลี้ยวขวาจากสะพานนวลฉวีมุ่งหน้าไปปทุมธานี โดยมีส่วนที่เป็นโครงสร้างยาว 296 เมตร (Pier A1 ถึง Pier A10) ความกว้างโครงสร้าง 9.80 เมตร คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อในที่หนา 2 เมตร ออกแบบเป็นคานต่อเนื่องจำนวน 3 ช่วง ประกอบด้วย (30+36+30) + (32+40+32) + (30+36+30)

โครงสร้างส่วนล่างเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น (เสาที่อยู่ระหว่างสะพานช่วงริม มีขนาดกว้าง 2.40-3.50 เมตร หนา 1.20 เมตร) รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม

สำหรับฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน มีโครงสร้างปรับการทรุดตัวเช่นเดียวกับทางหลัก

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 103 อยู่ที่ กม.0+170.403 ยกระดับขึ้นด้วยความลาดชัน 5% ช่วงที่ทางหลักยกข้ามทางหลวงหมายเลข 345 จะอยู่ที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ ประมาณ +11.200 ถึง +11.350 เมตร รทก. และลดระดับลงด้วยความลาดชัน 5% เช่นกัน จุดสิ้นสุดโครงสร้างของ Ramp 103 อยู่ที่ กม.0+466.403 โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงสร้างอยู่ที่ +4.975 เมตร รทก. และ +5.200 เมตร รทก. ตามลำดับ (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +1.000 ถึง +1.500 เมตรรทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 เมตร รทก.)

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกยาว 33 เมตร และช่วงหลังยาว 5 เมตร โดยจะเว้นที่ของงานก่อสร้างผนังของโครงสร้าง Abutment Structures ไว้ 12 เมตร เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำของคลองขุนมหาดไทยและก่อสร้างเป็นสะพานข้ามคลองขุน-มหาดไทย โครงสร้างผนังคอนกรีตนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างปรับการทรุดตัวของสะพานข้ามคลองไปด้วย โดยวางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 2 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร สำหรับช่วงแรก และทุกๆ ระยะ 2.50 เมตรสำหรับช่วงหลัง กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้น ยาว 24 เมตร และมี Transition Structures ความยาวประมาณ 40 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.74 เมตร ทุกๆ ระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 22 เมตร จนถึง 6 เมตร

สำหรับงานก่อสร้างถนนระดับดินบริเวณเชิงลาดของโครงสร้างทางหลักและ Ramp No.103 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะมีงานก่อสร้างถนนระดับดินเพื่อทำหน้าที่เป็นทางเลี้ยวซ้ายอีก 2 เส้นเพิ่มเติมเพื่อให้ครบทั้ง 4 ทิศทาง รวมถึงทางกลับรถใต้ทางหลักฝั่งเหนือ สรุปได้ดังตาราง ทั้งนี้ จะมีการยกเลิกทางบริการครอบ Loop เดิมด้วย

7

 งานก่อสร้างถนนระดับดินของทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย

Road
No.
Description of Ramp
From / To
 No.
of Lane
 Length,
m.
 Remarks
101  ทางเลี้ยวซ้ายจากทางหลวงหมายเลข 345 เข้าถนนโครงการ ทิศทางจากถนนกาญจนาภิเษกไปปทุมธานี  2  368  เข้าเชื่อมกับ Ramp No.103 ซึ่งเป็น Ramp เลี้ยวขวาจากสะพานนวลฉวีไปปทุมธานีของทางแยกต่างระดับ
102   ทางเลี้ยวซ้ายจากถนนโครงการเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 345 ทิศทางจากปทุมธานีไปสะพาน นวลฉวี  2  538  ออกจากทางขนานของถนนโครงการ
U101   ทางกลับรถฝั่งเหนือของทางแยกต่างระดับบนถนนโครงการ  2  488  


นอกจากนี้จะมีงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางแยกต่างระดับภายในพื้นที่ Loop ทั้งสองฝั่ง รวมถึงงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสนามและอาคารประกอบอื่นๆ แสดงในรูป

8

2. งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม ที่ กม. 1+964

สะพานข้ามคลองพระอุดม เป็นสะพานคู่ขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้างของโครงสร้าง 12.0 เมตรต่อตัว โดยมีระยะห่างจากกัน 3 เมตร ความยาวรวม 2 x 464 = 928 เมตร (Pier No. MC1-MC14 และ Pier No. MD1-MD14) คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อในที่แบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริม 30 เมตร โดยมีความยาวของช่วงสะพานช่วงกลาง (ข้ามคลองพระอุดม) ยาว 40 เมตร ดังแสดงในรูป

9

- แปลนโครงสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม -

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไปเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม สำหรับฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้น สำหรับโครงสร้างปรับการทรุดตัวจะมีรูปแบบเช่นเดียวกับโครงสร้างบนทางหลัก คือ Abutment Structures ยาว 50 เมตร และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงสร้างอยู่ที่ +4.913 เมตร รทก. และ +4.706 เมตร รทก. ตามลำดับ (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +0.500 ถึง +2.000 เมตร รทก. ตามลำดับ ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 เมตร รทก.) โดยมีงานก่อสร้างถนนระดับดินเพื่อใช้เป็นทางกลับรถขนาด 1 ช่องจราจรกว้าง 4.50 เมตร รวมถึงทางบริการทางฝั่งเหนือของสะพานขนาด 2 ช่องจราจร รถวิ่งสวนทาง กว้าง 7.00 เมตร เพื่อต่อเชื่อมถนนเลียบคลองพระอุดมให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อถึงกันได้เหมือนเดิมด้วย

3. งานก่อสร้างสะพานข้ามถนนสายเกาะเกรียง-พระอุดม ที่ กม. 4+170

สะพานข้ามคลองพระอุดม ก่อสร้างเป็นสะพานคู่ขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้างของโครงสร้าง 12.0 เมตรต่อตัว โดยมีระยะห่างจากกัน 3 เมตร ความยาวรวม 2 x 460 = 920 เมตร (Pier No. ME1-ME14 และ Pier No. MF1-MF14) คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อในที่แบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริม 30 เมตร โดยมีความยาวของช่วงสะพานช่วงกลาง (ข้ามคลองเกาะเกรียง) ยาว 40 เมตร ดังแสดงในรูป

10

- แปลนโครงสร้างสะพานข้ามถนนสายเกาะเกรียง-พระอุดม -

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม สำหรับฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้น สำหรับโครงสร้างปรับการทรุดตัวจะมีรูปแบบเช่นเดียวกับโครงสร้างบนทางหลัก คือ Abutment Structures ยาว 50 เมตร และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงสร้างอยู่ที่ +5.928 เมตร รทก. และ +4.808 เมตร รทก. ตามลำดับ (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +2.000 เมตรรทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 เมตร รทก.) โดยมีงานก่อสร้างถนนระดับดินเพื่อใช้เป็นทางกลับรถขนาด 1 ช่องจราจรกว้าง 4.50 เมตร รวมถึงทางบริการทางฝั่งเหนือของสะพานขนาด 2 ช่องจราจร รถวิ่งสวนทาง กว้าง 7.00 เมตร เพื่อต่อเชื่อมถนนเลียบคลองบางคูวัดใต้ให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อถึงกับถนนสายคลองเกาะเกรียง-พระอุดมได้เหมือนเดิมด้วย

4. ถนนระดับดิน

งานก่อสร้างถนนระดับดินของโครงการจะเป็นถนนลาดยางขนาด 6 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตรทั้งสองฝั่งถนน โดยมีเขตทางกว้าง 60 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางถนนกว้าง 5 เมตร ดังแสดงในรูป

11

- รูปตัดถนนโครงการ -

นอกจากองค์ประกอบหลักของโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีงานก่อสร้างองค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการ เช่น

  • งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้ากำลังและ เสาไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงระบบโทรศัพท์และสื่อสาร
  • งานระบบระบายน้ำ (บนโครงสร้างยกระดับ และบนถนนระดับ ดิน)
  • งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม
  • งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (บนโครงสร้างยกระดับ และบนถนนระดับดิน)

drrbannerlink 07phone 07

Go to top