งานก่อสร้างของโครงการเริ่มจากจุดสิ้นสุดโครงการ ตอน NS2 ที่ กม.8+000 โดยเป็นงานก่อสร้างทางหลักต่อเนื่องไปทางด้านทิศเหนือไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 346 ช่วงรังสิต-ปทุมธานี (ทางเลี่ยงเมืองปทุมธานี) รวมระยะทางประมาณ 4.322 กิโลเมตร โดยตัดผ่านถนนสาย บ.บางหลวง – บ.บุญประดับ ที่ กม. 9+100 ตัดผ่านคลองบางหลวงที่ กม. 10+070 ตัดผ่านสามแยก อบจ.ปทุมธานี ที่ กม. 11+050 ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 346 ช่วงรังสิต-ปทุมธานี (ทางเลี่ยงเมืองปทุมธานี) กับทางหลวงหมายเลข 3035 (ทางเข้าเมืองปทุมธานี) โดยมีงานก่อสร้าง ทางแยกต่างระดับปทุมธานีเพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 346 และทางหลวงหมายเลข 3035 

สรุปงานก่อสร้างโครงการตามสัญญา ตอน NS3 ประกอบด้วย

 • งานก่อสร้างถนนระดับดิน จาก กม.8+000 จนถึงทางแยกต่างระดับปทุมธานี
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาโยธา ยาว 20 เมตร (ประมาณ กม.8+393)
 • งานก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามคลองบางหลวง ยาว 388 เมตร สำหรับทางหลัก และ ยาว 352 เมตร สำหรับทางขนาน (ประมาณ กม.10+075)
 • งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับปทุมธานี (ประมาณ กม.11+050) บริเวณทางแยก อบจ.ปทุมธานี (จุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 346 และทางหลวงหมายเลข 3035)

1. ถนนระดับดิน

งานก่อสร้างถนนระดับดินของโครงการจะเป็นถนนลาดยางขนาด 6 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตรทั้งสองฝั่งถนน โดยมีเขตทางกว้าง 60 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางถนนกว้าง 5 เมตร

 2

- รูปแบบถนนระดับดินของโครงการจะเป็นถนนลาดยาง -

2. งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาโยธา

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาโยธา ที่ กม. 8+393 สรุปงานก่อสร้างได้ดังนี้

สะพานข้ามคลองมหาโยธา เป็นสะพานคู่ขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้างของโครงสร้าง 12.0 เมตรต่อตัว โดยมีระยะห่างจากกัน 3 เมตร ความยาว 20 เมตร (ช่วงสะพานมีช่วงเดียว) โดยจะมีการก่อสร้างทางเชื่อมถนนเลียบคลองเดิมเข้ากับทางหลัก และได้เผื่อพื้นที่สำหรับการก่อสร้างทางขนานในอนาคตด้วยแล้ว

โครงสร้างส่วนล่างของสะพานเป็น Pile Bent ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 7 ต้นต่อสะพาน กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 23 เมตร มีโครงสร้างปรับการทรุดตัวเป็น Transition Structure ยาว 24 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 2.0 เมตร ทุกๆ ระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 21 เมตร จนถึง 6 เมตร

3. งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางหลวง

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางหลวง ที่ กม. 10+075 สรุปงานก่อสร้างได้ดังนี้

สะพานข้ามคลองบางหลวง เป็นงานก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามคลองบางหลวง ยาว 388 เมตร สำหรับทางหลัก และ ยาว 352 เมตร สำหรับทางขนาน

 • สะพานสำหรับทางหลักเป็นสะพานคู่ขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้างของโครงสร้าง 12.0 เมตรต่อตัว โดยมีระยะห่างจากกัน 3 เมตร ความยาวรวม 2 x 388 = 776 เมตร (Pier No. MI1-MI12 และ Pier No. MJ1-MJ12) คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อในที่แบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริม 30 เมตร โดยมีความยาวของช่วงสะพานช่วงกลาง (ข้ามคลองบางหลวง) ยาว 40 เมตร

3

- แปลนโครงสร้างสะพานข้ามคลองบางหลวง -

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม สำหรับฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้น

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 3 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 26 เมตร และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.817 เมตร ทุกๆระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 24 เมตร จนถึง 6 เมตร โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงสร้างอยู่ระหว่างที่ +5.793 เมตร รทก. และ +6.225 เมตร รทก. (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +2.000 เมตร รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 เมตร รทก.)

 • สะพานสำหรับทางขนานเป็นสะพานคู่ขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้างของโครงสร้าง 12.0 เมตร ต่อตัว ความยาวรวม 2x352 = 704 เมตร (Pier No. MR1-MR11 และ Pier No. MS1-MS11) คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อในที่แบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริม 30 เมตร โดยมีความยาวของช่วงสะพานช่วงกลาง (ข้ามคลองบางหลวง) ยาว 40 เมตร 
  โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม สำหรับฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้น
  โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 3 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 26 เมตร และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.817 เมตร ทุกๆระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 24 เมตร จนถึง 6 เมตร โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงสร้างอยู่ที่ +5.700 เมตร รทก. และ +5.900 เมตร รทก. ตามลำดับ (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +2.000 เมตร รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 เมตร รทก.)
 • ถนนระดับดินเพื่อใช้เป็นทางกลับรถขนาด 1 ช่องจราจรกว้าง 4.50 เมตร ทั้งสองฝั่งคลอง และมีการเชื่อมกับถนนเลียบคลองบางหลวงฝั่งใต้ของคลองด้วย

4. งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับปทุมธานี

ทางแยกต่างระดับปทุมธานี เป็นทางแยกต่างระดับเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างแนวเส้นทางโครงการ NS กับ ทางหลวงหมายเลข 346 ช่วงรังสิต-ปทุมธานี (ทางเลี่ยงเมืองปทุมธานี) และทางหลวงหมายเลข 3035 (ทางเข้าเมืองปทุมธานี) บริเวณทางแยก อบจ.ปทุมธานี (ปัจจุบันเป็น 3 แยก ควบคุมการจราจรด้วยสัญญาณไฟจราจร) โดยเป็นรูปแบบ Semi Coverleaf Type

4

- รูปแบบทางแยกต่างระดับปทุมธานี (แยก อบจ.ปทุมธานี) สภาพทางแยกปัจจุบัน- 

6

- รูปแบบทางแยกต่างระดับปทุมธานี (แยก อบจ.ปทุมธานี) -

สำหรับการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณนี้ จะเป็นการเปลี่ยนลักษณะทางแยกจาก 3 แยกเป็น 4 แยก และก่อสร้างทางแยกต่างระดับรูปแบบ Semi Coverleaf Type ดังแสดงในรูป โดยเชื่อมต่อทางหลักของโครงการเข้ากับทางเลี่ยงเมืองปทุมธานี (ถนนรังสิต-ปทุมธานี) จุดสิ้นสุดโครงการอยู่ห่างจากทางแยกจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 3111 ประมาณ 650 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ และปัจจุบันได้มีงานก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 3111 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว

ทั้งนี้ ในการก่อสร้างทางแยกต่างระดับปทุมธานี จะมีงานก่อสร้างโครงสร้างรูปแบบ Concrete Box Girder

 • ทางหลัก (Main Line : ML-NS) ก่อสร้างทางหลักเชื่อมต่อกับทางหลักของถนนโครงการ ตอน NS3 กับทางหลวงหมายเลข 346 (ทางเลี่ยงเมืองปทุมธานี)
  เป็นโครงสร้างทางยกระดับขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้าง 12.0 เมตรต่อตัว โครงสร้างทางหลักมีความยาว 2x356 เมตร (Pier No. MK1-MK11 และ Pier No. ML1-ML11) คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร โดยช่วงสะพานช่วงที่ข้ามทางหลวงหมายเลข 346 ยาว 40 เมตร จำนวน 2 ช่วง
 • ทางขนาน (Main Line : ML-NS) ก่อสร้างทางขนานทั้ง 2 ฝั่ง
  เป็นโครงสร้างทางยกระดับขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้าง 9.8 เมตรต่อตัว โครงสร้างทางขนานมีความยาว 2x356 เมตร (Pier No. MU1-MU11 และ Pier No. MV1-MV11) คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร โดยช่วงสะพานช่วงที่ข้ามทางหลวงหมายเลข 346 ยาว 40 เมตร จำนวน 2 ช่วง

 7

- รูปแสดง งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับปทุมธานี -

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม สำหรับฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นของโครงสร้างทางหลักฝั่งซ้ายทางและขวาทางอยู่ที่ กม.10+868.5 (Pier MK1) และกม.10+876 (Pier ML11) ตามลำดับ ยกระดับขึ้นจากถนนระดับดินด้วยความลาดชัน 5% ขึ้นมาอยู่ที่ระดับชั้นที่ 2 ข้ามทางหลวงหมายเลข 346 มีระดับอยู่ที่ +11.250 เมตร รทก. และจะเริ่มลดระดับลงด้วยความลาดชัน 5% เช่นกัน จุดสิ้นสุดโครงสร้างทางหลักฝั่งซ้ายทางและขวาทางอยู่ที่ กม.11+224.5 (Pier MK11) และ กม.11+232 (Pier ML1) ตามลำดับ โดยระดับความสูงของ Abutment อยู่ที่ +6.000 เมตร รทก. ถึง +6.700 เมตร รทก. สำหรับโครงสร้างของทางขนานฝั่งซ้ายทางและขวาทางอยู่ที่ กม.10+862 (Pier MU1) และ กม.10+882 (Pier MV11) ตามลำดับ จุดสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ กม.11+218 (Pier MU11) และกม.11+238 (Pier MV1) ตามลำดับ ระดับความสูงของ Abutment อยู่ที่ +6.000 เมตร รทก. ถึง +6.700 เมตร รทก.

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 3 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 22 เมตร และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.817 เมตร ทุกๆระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 21 เมตร จนถึง 6 เมตร ในขณะที่ระยะห่างระหว่างเสาเข็มปูพรมโครงสร้าง Transition Structures ของทางขนานจะห่างกัน 1.74 เมตร ทุกๆระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 21 เมตร จนถึง 6 เมตร

 • Ramp No.202 Loop Ramp เลี้ยวขวาจากทางหลวงหมายเลข 346 ไปทางหลวงหมายเลข 345 ทิศมุ่งใต้

8Loop Ramp เลี้ยวขวาขนาด 2 ช่องจราจร จาก ทางหลวงหมายเลข 346 ไปทางหลวงหมายเลข 345 ทิศมุ่งใต้ ส่วนที่เป็นโครงสร้างยาว 352 เมตร (Pier D1 ถึง Pier D11) ความกว้างโครงสร้าง 9.80 เมตร คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบ ต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริม อยู่ที่ 30 เมตร โดยช่วงสะพานช่วงที่ข้ามทางหลวงหมายเลข 346 ยาว 40 เมตร จำนวน 1 ช่วง

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 202 อยู่ที่ กม.0+419.053 (Pier D1) ยกระดับขึ้นด้วยความลาดชัน 5% ช่วงที่ยกข้ามทางหลวงหมายเลข 346 จะอยู่ที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ ประมาณ +11.575 เมตร รทก. และลดระดับลงสู่ระดับพื้นดินด้วยความลาดชัน 5% เช่นกัน จุดสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ กม.0+771.053 (Pier D11) โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ +4.418 เมตร รทก. และ +4.436 เมตร รทก. ตามลำดับ (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +1.500 เมตร รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +2.800 เมตร รทก. และ +2.953 เมตร รทก.)

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 2 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้น ยาว 22 เมตร และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.74 เมตร ทุกๆระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 21 เมตร จนถึง 6 เมตร

 • Ramp No.203 Ramp เลี้ยวขวาจากรังสิตไปลาดหลุมแก้ว

Ramp เลี้ยวขวาขนาด 2 ช่องจราจร ทิศทางจากรังสิตไปลาดหลุมแก้ว โดยจะแยกออกจากทางขนาน NS ในทิศมุ่งใต้ในช่วงที่เป็นถนนระดับดิน และยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 346 เลี้ยวขวาข้ามทางหลักและทางขนาน NS ไปทางทิศตะวันตกเข้าเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 346

ส่วนที่เป็นโครงสร้างยาว 688 เมตร (Pier E1 ถึง Pier E20) ความกว้างโครงสร้าง 9.80 เมตร คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาว ช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาว ช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร โดยช่วงสะพานช่วงที่ข้ามทางหลวงหมายเลข 346 และช่วงที่ข้ามทางหลักและทางขนาน ของ NS จะมีความยาวช่วงสะพาน 40 เมตร จำนวน 2 ช่วง

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาด กว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 203 อยู่ที่ กม.0+239.075 (Pier E1) ยกระดับขึ้นด้วยความลาดชัน 5% ช่วงที่ยกข้ามทางหลวงหมายเลข 346 และยกข้ามแนว NS จะอยู่ที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ ประมาณ +11.000 เมตร รทก. โดยจะคงระดับนี้ไว้ประมาณ 407 เมตร (Pier E5 ถึง Pier E15) ก่อนจะลดระดับลงสู่ระดับพื้นดินด้วยความลาดชัน 5% เช่นกัน จุดสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ กม.0+927.075 (Pier E20) โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ +5.804 เมตร รทก. และ +4.646 เมตร รทก. ตามลำดับ (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +1.500 ถึง +2.000 เมตร รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.000 เมตร รทก. และ +2.870 เมตร รทก.)

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 2 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้น ยาว 22 เมตร และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.74 เมตร ทุกๆระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 21 เมตร จนถึง 6 เมตร

 • Ramp No.206 Loop Ramp เลี้ยวขวาจากตัวเมืองปทุมธานีไปรังสิต

Loop Ramp เลี้ยวขวาขนาด 2 ช่องจราจร จากตัวเมืองปทุมธานีไปรังสิต มีส่วนที่เป็นโครงสร้างยาว 352 เมตร (Pier B1 ถึง Pier B11) ความกว้างโครงสร้าง 9.80 เมตร คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาว ช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร โดยช่วงสะพานช่วงที่ข้ามทางหลวงหมายเลข 346 ยาว 40 เมตร จำนวน 1 ช่วง

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 206 อยู่ที่ กม.0+257.440 (Pier B1) ยกระดับขึ้นด้วยความลาดชัน 5% ช่วงที่ยกข้ามทางหลวงหมายเลข 346 จะอยู่ที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ ประมาณ +11.575 เมตร รทก. และลดระดับลงสู่ระดับพื้นดินด้วยความลาดชัน 5% เช่นกัน จุดสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ กม.0+609.440 (Pier B11) โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ +4.332 เมตร รทก. และ +4.506 เมตร รทก. ตามลำดับ (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +2.200 เมตร รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +2.600 เมตร รทก. และ +2.953 เมตร รทก.)

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 2 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้น ยาว 22 เมตร และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.74 เมตร ทุกๆระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 21 เมตร จนถึง 6 เมตร

 • Ramp No.208 Ramp เลี้ยวขวาจากทางหลวงหมายเลข 345 ไปตัวเมืองปทุมธานี

Ramp เลี้ยวขวาขนาด 2 ช่องจราจรจากทางหลวงหมายเลข 345 ไปตัวเมืองปทุมธานี โดยจะแยกออกจากทางขนาน NS ในทิศมุ่งเหนือในช่วงที่เป็นถนนระดับดิน และยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 346 เลี้ยวขวาข้ามทางหลักและทางขนาน NS ไปทางทิศตะวันออกเข้าเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 3035 (ทางเข้าเมืองปทุมธานี) ส่วนที่เป็นโครงสร้างยาว 680 เมตร (Pier C1 ถึง Pier C20) ความกว้างโครงสร้าง 9.80 เมตร คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาว ช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร โดยช่วงสะพานช่วงที่ข้ามทางหลวงหมายเลข 346 และช่วงที่ข้ามทางหลักและทางขนานของ NS จะมีความยาวช่วงสะพาน 40 เมตร จำนวน 1 ช่วง

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 208 อยู่ที่ กม.0+182.315 (Pier C1) ยกระดับขึ้นด้วยความลาดชัน 5% ช่วงที่ยกข้ามทางหลวงหมายเลข 346 และยกข้ามแนว NS จะอยู่ที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ประมาณ +13.000 เมตร รทก. โดยจะลดระดับลงด้วยความลาดชัน 1% ข้ามทางหลักและทางขนานของแนวโครงการ NS ที่ระดับ +11.200 เมตร รทก. ก่อนจะลดระดับลงสู่ระดับพื้นดินด้วยความลาดชัน 5% เช่นกัน จุดสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ กม.0+862.315 (Pier E20) โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ +5.698 เมตร รทก. และ +6.134 เมตร รทก. ตามลำดับ (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +1.800 ถึง +2.500 เมตร รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +4.798 เมตร รทก. และ +3.000 เมตร รทก.)

โครงสร้างปรับการทรุดตัวจะประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40x0.40 เมตร จำนวน 2 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 22 เมตร และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.74 เมตร ทุกๆระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 21 เมตร จนถึง 6 เมตร ทั้งนี้โครงสร้าง ปรับการทรุดตัวของ Ramp 208 ช่วงที่แยกออกจากทางขนาน จะใช้ร่วมกันกับโครงสร้างปรับการทรุดตัวของทางขนาน

งานก่อสร้างถนนระดับดิน สรุปได้ดังนี้

งานก่อสร้างถนนระดับดินของทางแยกต่างระดับปทุมธานี

Road
No.
Description of Ramp
From / To 
No. of
Lane
Length,
m. 
Remarks
201 ทางเลี้ยวซ้ายจากทางหลวงหมายเลข 346
เข้าถนนโครงการ NS ทิศทางจากลาดหลุมแก้วไปรังสิต
2 641 ออกจากทางหลวงหมายเลข 346 เข้าเชื่อมทางขนาน NS
204  ทางเลี้ยวซ้ายจากถนนโครงการ NS
เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3035 ทิศทางจากรังสิตไปตัวเมืองปทุมธานี
2 428 ออกจากทางขนาน NS เข้าเชื่อมทางหลวงหมายเลข 346
205 ทางเลี้ยวซ้ายจากทางหลวงหมายเลข 3055 (ทางเข้าเมืองปทุมธานี)
เข้าถนนโครงการ NS ทิศทางจากตัวเมืองปทุมธานีไปทางหลวงหมายเลข 345
2 661 ออกจากทางหลวงหมายเลข 3035 เข้าเชื่อมทางขนาน NS
207 ทางเลี้ยวซ้ายจากถนนโครงการ NS เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 346
ทิศทางจากทางหลวงหมายเลข 345 ไปลาดหลุมแก้ว
2 551 ออกจากทางขนาน NS เข้าเชื่อมทางหลวงหมายเลข 346
U201 ทางกลับรถฝั่งเหนือของทางแยกต่างระดับบนถนนโครงการ NS 1 481  
U202  ทางกลับรถฝั่งใต้ของทางแยกต่างระดับบนถนนโครงการ NS 1 500  

ภายในพื้นที่ Loop ทั้งสองฝั่งทางแยกต่างระดับ จะมีงานปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสนามและอาคารประกอบอื่นๆ

 

9

- รูปแบบการจัดภูมิทัศน์และอาคารประกอบของโครงการ -

นอกจากองค์ประกอบหลักของโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีงานก่อสร้างองค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการ เช่น

 • งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้ากำลังและเสาไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงระบบโทรศัพท์และสื่อสาร
 • งานระบบระบายน้ำ (บนโครงสร้างยกระดับและบนถนนระดับดิน)
 • งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม
 • งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (บนโครงสร้างยกระดับและบนถนนระดับดิน)

drrbannerlink 07phone 07

Go to top