โครงการก่อสร้างถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 งานก่อสร้างของโครงการเริ่มต้นที่ กม.5+200 บริเวณจุดตัดคลองบางคูวัดเหนือ ต่อเนื่องมา จากตอน NS1 ผ่านคลองบางเดื่อและถนนสายพระอุดม-ปทุมธานีที่ประมาณ กม. 6+070 เส้นทางตัดผ่านคลองบางโพธิ์ใต้ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ที่ กม. 6+770 และ 7+140 ตามลำดับ จนสิ้นสุดตอน NS2 ที่ประมาณ กม. 8+000 โดยจะเป็นงานเป็นงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า ซึ่งเป็นทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดระหว่างแนวเส้นทางโครงการตามแนวเหนือ-ใต้ กับถนนรวมและกระจายการจราจรตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ตามแบบรายละเอียดได้กำหนดให้มีการก่อสร้างเป็นขั้นตอน โดยในขั้นแรกจะก่อสร้างในลักษณะ 3 แยก โดยมีรูปแบบเป็น Trumpet Type และในขั้นสุดท้ายได้จัดเตรียมพื้นที่ สำหรับการต่อขยายไปทางทิศตะวันออกเพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในอนาคต โดยจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Semi Coverleaf Type


งานก่อสร้างโครงการตามสัญญา ตอน NS2 ประกอบด้วย

  • งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า (กม.5+200 ถึง กม.8+000 และ กม.2+400 ถึง กม.4+621.099)
  • งานก่อสร้างถนนระดับดิน
  • งานก่อสร้างทางกลับรถระดับดินขนาด 1 ช่องจราจรตามแนว NS จำนวน 4 แห่ง (U-401, U-402, U-403 และ U-404)
  • งานปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสนามและอาคารประกอบอื่นๆ

1. งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า

1

ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า เป็นทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดระหว่างแนวเส้นทางโครงการตามแนวเหนือ-ใต้ (กม.5+200 ถึง กม.8+000) กับถนนรวมและกระจายการจราจรตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (กม. 2+400 ถึง กม.4+621.099) งานก่อสร้างของโครงการ จะเป็นงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า ระยะแรก โดยจะก่อสร้างในลักษณะ 3 แยก รูปแบบเป็น Trumpet Type

เนื้องานก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า สำหรับโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 ประกอบด้วย

ทางหลัก (Main Line : ML-NS) ก่อสร้างเฉพาะทางขนานทั้ง 2 ฝั่ง เชื่อมกับทางหลักของถนนโครงการระหว่างตอน NS1 และ ตอน NS3  เป็นโครงสร้างทางยกระดับขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้าง 9.80 เมตรต่อตัว โดยทางขนาน (Frontage) ฝั่งซ้ายทางมีความยาว 1,334 เมตร (Pier No. H1-H39) และทางขนานฝั่งขวาทาง มีความยาว 1,330 เมตร (Pier No. I1-I38) คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร และ 40 เมตร ความยาวช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร 32 เมตร และ 36 เมตร

งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า (เนื้องานก่อสร้างตอน NS2)

- งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า (เนื้องานก่อสร้างตอน NS2) -

งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า (เนื้องานก่อสร้างตอน NS2)

- งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า (เนื้องานก่อสร้างตอน NS2) -

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม สำหรับฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นของโครงสร้างทางขนานฝั่งซ้ายทางอยู่ที่ กม.5+839 (Pier H1) ยกระดับขึ้นจากถนนระดับดินด้วยความลาดชัน 5% ขึ้นมาอยู่ที่ระดับชั้นที่ 2 ที่ กม.6+081 มีระดับอยู่ที่ +12.800 เมตร รทก. และที่ กม.7+032 จะเริ่มลดระดับลงด้วยความลาดชัน 5% เช่นกัน จุดสิ้นสุดโครงสร้างทางขนานฝั่งซ้ายอยู่ที่ กม.7+175 (Pier H39) โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ +4.773 เมตร รทก. และ +4.607 เมตร รทก. ตามลำดับ (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +1.200 ถึง +2.200 เมตร รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 เมตร รทก.

สำหรับโครงสร้างของทางขนานฝั่งขวาทาง อยู่ที่ กม.5+840.500 (Pier I38) จุดสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ กม.7+171.500 (Pier I1) โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงสร้างอยู่ที่ +5.004 เมตร รทก. และ +5.860 เมตร รทก. ตามลำดับ

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 2 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 25 เมตร และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.74 เมตร ทุกๆระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 23 เมตร จนถึง 6 เมตร

4Ramp No.401 Loop Ramp เลี้ยวขวาจาก CD Road ไปทางหลวงมายเลข 345 Loop Ramp เลี้ยวขวาขนาด 2 ช่องจราจร จาก CD Road ไปทางหลวงหมายเลข 345 โดยมีส่วนที่เป็นโครงสร้างยาว 318 เมตร (Pier K1 ถึง Pier K10) ความกว้างโครงสร้าง 9.80 เมตร คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 401 อยู่ที่ กม.0+610.500 ยกระดับขึ้นด้วยความ ลาดชัน 5% ช่วงที่ทางหลักยกข้ามทางหลวงหมายเลข 345 จะอยู่ที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ ประมาณ +12.539 เมตร รทก. เข้าเชื่อมกับทางขนานของ NS ฝั่งขวาทาง ที่ Pier K10 (กม. 0+928.500) โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นโครงสร้าง อยู่ที่ +5.564 เมตร รทก. (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +0.500 เมตร รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 เมตร รทก.)

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 57.634 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 2 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 25 เมตร ซึ่งจะอยู่ติดกับ Abutment Structures ของ ramp 409 และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.851 เมตร ทุกๆ ระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 23 เมตร จนถึง 6 เมตร

 

 

Ramp No.402 Ramp เลี้ยวซ้ายจาก CD Road ไปปทุมธานี

Ramp เลี้ยวซ้ายขนาด 2 ช่องจราจร จาก CD Road ไปปทุมธานี โดยจะเข้าเชื่อมกับทางขนาน NS ในทิศมุ่งเหนือ โครงสร้างของ Ramp มีความยาว 174 เมตร (Pier O1 ถึง Pier O6) ความกว้างโครงสร้าง 9.80 เมตร คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 402 อยู่ที่ กม.0+195.210 ยกระดับขึ้นด้วยความลาดชัน 5% เข้าเชื่อมกับทางขนาน NS ฝั่งซ้ายทางที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ +11.737 เมตร รทก. ที่ Pier O6 (กม. 0+369.210) โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นโครงสร้างอยู่ที่ +6.220 เมตร รทก. (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +0.500 เมตรรทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 เมตร รทก.)

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 2 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 25 เมตร และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.740 เมตร ทุกๆระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 23 เมตร จนถึง 6 เมตร

Ramp No.403 Ramp เลี้ยวขวาจากปทุมธานีไป CD Road

Ramp เลี้ยวขวาขนาด 2 ช่องจราจร จากปทุมธานีไป CD Road โดยจะออกจาก ทางขนาน NS ในทิศมุ่งใต้เลี้ยวขวาลอดใต้ทางขนาน NS ไปทางทิศตะวันตกเข้าเชื่อมกับ CD Road สำหรับโครงสร้างของ Ramp มีความยาว 698.7 เมตร (Pier M1 ถึง Pier M21) ความกว้างโครงสร้างโดยทั่วไปจะกว้าง 9.80 เมตร แต่จะแปรเปลี่ยนไปในช่วงที่แยกออกจากทางขนาน และ Ramp 404 รวมช่วงที่เข้าเชื่อมกับ Ramp 409 รูปแบบของคานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่อง โดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร แต่ความยาวช่วงสะพานจะแปรเปลี่ยนไปตามตำแหน่งที่สามารถจัดวางเสาได้ โดยอยู่ระหว่าง 27 - 41 เมตร
โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน ยกเว้นที่ Pier M4 M16-M20 ซึ่งอยู่ในช่วงที่แยกออกจาก Ramp 404 และเชื่อมกับ Ramp 409 จะจัดให้เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.40-3.50 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 2 ต้น (สำหรับ M4) เสาขนาด 1.70-2.272 เมตร หนา 1.20 เมตร จำนวน 2 ต้น (สำหรับ M16) และเสาขนาด 1.70-2.272 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 2 ต้น (สำหรับ M17-M20) รองรับด้วยระบบ ฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.60 x 9.45 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 15 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 403 อยู่ที่ Pier M1 (กม.0+034.377) โดยแยกออกจากทางขนาน NS ฝั่งขวาทางที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ +12.531 เมตร รทก. แยกออกเป็น 2 Ramp คือ Ramp 403 เพื่อเลี้ยวขวา และ Ramp 404 เพื่อเลี้ยวซ้าย โดยจะแยกกันที่ Pier M8 (กม.0+280.077) จากนั้นจะเข้าเชื่อมกับ Ramp 409 ที่ Pier M15 (กม.0+280.077) และลดระดับลงด้วยความลาดชัน 5% เข้าบรรจบ CD Road ที่ระดับพื้นดินคือมีระดับอยู่ที่ +3.250 เมตร รทก. โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ +4.594 เมตร รทก. (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +0.200 เมตรรทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 เมตร รทก.)

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 3 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 25 เมตร และ Transition Structures ความยาว 50 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.85 เมตร ทุกๆระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 23 เมตร จนถึง 6 เมตร

Ramp No.404 Ramp เลี้ยวซ้ายจากปทุมธานีไปรังสิต (อนาคต)

Ramp เลี้ยวซ้ายขนาด 2 ช่องจราจร จากปทุมธานีไปรังสิต ซึ่งเป็น Ramp ในการต่อขยายไปรังสิตในอนาคต โดยจะแยกออกจาก Ramp 403 ไปรังสิต สำหรับเนื้องานก่อสร้างของโครงการนี้ จะเป็นโครงสร้างช่วงที่แยกออกจาก Ramp 403 จำนวน 3 ช่วงสะพาน เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้างส่วนต่อขยายในอนาคต โดยมีส่วนที่เป็นโครงสร้างเฉพาะเนื้องานก่อสร้างของโครงการนี้ ยาว 72 เมตร (Pier Q1 ถึง Pier Q3) ความกว้างโครงสร้าง 9.80 เมตร คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน
จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 404 อยู่ที่ กม.0+053.191 แยกออกจาก Ramp 403 ที่ระดับชั้นที่ 2 คือที่ระดับ +12.998 เมตร รทก. และลดระดับลงด้วยความลาดชัน 5% ระดับของโครงสร้าง Pier Q3 อยู่ที่ +11.480 เมตร รทก. โดยไม่มีโครงสร้างปรับการทรุดตัวในงานก่อสร้างโครงการนี้

Ramp No.405 Loop Ramp เลี้ยวขวาจากรังสิตไปปทุมธานี (อนาคต)

Loop Ramp เลี้ยวขวาขนาด 2 ช่องจราจร จากรังสิตไปปทุมธานี ซึ่งเป็น Ramp ในการต่อขยายไปรังสิตในอนาคต โดยจะเข้าเชื่อมกับทางขนาน NS ในทิศมุ่งเหนือไปปทุมธานี สำหรับเนื้องานก่อสร้างของโครงการ จะเป็นโครงสร้างช่วงต่อเชื่อมเข้ากับทางขนานจำนวน 3 ช่วงสะพาน เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้างส่วนต่อขยายในอนาคต โดยมีส่วนที่เป็นโครงสร้างเฉพาะเนื้องานก่อสร้างของโครงการนี้ ยาว 96 เมตร (Pier J7 ถึง Pier J10) ความกว้างโครงสร้าง 9.80 เมตร คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 405 อยู่ที่ Pier J7 (กม.0+988.393) โดยจะเป็น Dead End Structure เผื่อต่อขยายในอนาคต และยกระดับเข้าเชื่อมกับทางขนานฝั่งซ้ายทิศมุ่งไปปทุมธานีที่ Pier J10 (กม.1+084.393) มีระดับอยู่ที่ +12.539 เมตร รทก. โดยไม่มีโครงสร้างปรับการทรุดตัวในงานก่อสร้างโครงการนี้

Ramp No.406 Ramp เลี้ยวซ้ายจากรังสิตไปทางหลวงหมายเลข 345 (อนาคต)

Ramp เลี้ยวซ้ายขนาด 2 ช่องจราจร จากรังสิตไปทางหลวงหมายเลข 345 ซึ่งเป็น Ramp ในการต่อขยายไปรังสิตในอนาคต โดยจะเข้าเชื่อมกับทางขนาน NS ในทิศมุ่งใต้ไปทางหลวงหมายเลข 345 สำหรับเนื้องานก่อสร้างของโครงการ จะเป็นโครงสร้างช่วงต่อเชื่อมเข้ากับทางขนานจำนวน 3 ช่วงสะพาน เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้างส่วนต่อขยายในอนาคต โดยมีส่วนที่เป็นโครงสร้างเฉพาะเนื้องานก่อสร้างของโครงการนี้ ยาว 108 เมตร (Pier N4 ถึง Pier N7) ความกว้างโครงสร้าง 9.80 เมตร คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่อง 36 เมตร รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 406 อยู่ที่ Pier N4 (กม.0+265.000) โดยจะเป็น Dead End Structure เผื่อต่อขยายในอนาคต และยกระดับเข้าเชื่อมกับทางขนาน ฝั่งซ้ายทิศมุ่งไปทางหลวงหมายเลข 345 ที่ Pier N7 (กม.0+373.000) มีระดับอยู่ที่ +12.187 เมตร รทก. โดยไม่มีโครงสร้างปรับการทรุดตัวในงานก่อสร้างโครงการนี้

Ramp No.407 Ramp เลี้ยวขวาจากทางหลวงหมายเลข 345 ไปรังสิต (อนาคต)

Ramp เลี้ยวขวาขนาด 2 ช่องจราจร จากทางหลวงหมายเลข 345 ไปรังสิต ซึ่งเป็น Ramp ในการต่อขยายไปรังสิตในอนาคต โดยจะเข้าแยกออกทางขนาน NS ในทิศมุ่งเหนือเลี้ยวขวาโดยยกข้าม CD Road และลดระดับลอดใต้ทางขนาน NS ไปรังสิต สำหรับเนื้องานก่อสร้างของโครงการ จะเป็นโครงสร้างช่วงแยกออกจากทางขนาน NS ฝั่งซ้าย จนถึงช่วงที่แยกออกจาก Ramp 408 เป็นจำนวน 11 ช่วงสะพาน เพื่อให้สะดวกในการก่อสร้างส่วนต่อขยายในอนาคต โครงสร้างของ Ramp มีความยาว 340.4 เมตร (Pier L1 ถึง Pier L11) ความกว้างโครงสร้างโดยทั่วไปจะกว้าง 9.80 เมตร แต่จะแปรเปลี่ยนไปในช่วงที่แยกออกจากทางขนาน และ Ramp 408 รูปแบบของคานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่อง โดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน ยกเว้นที่ Pier L5 จะเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.40-3.50 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 2 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.60 x 9.45 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 15 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 407 อยู่ที่ Pier L1 (กม.0+034.946) โดยแยกออกจากทางขนาน NS ฝั่งซ้ายทางที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ +12.531 เมตร รทก. จากนั้นจะแยกออกเป็น 2 Ramp คือ Ramp 407 เพื่อเลี้ยวขวา และ Ramp 408 เพื่อเลี้ยวซ้าย โดยจะแยกกันที่ Pier L11 (กม.0+375.346) และปล่อยเป็นDead End Structure เผื่อต่อขยายในอนาคต โดยไม่มีโครงสร้างปรับการทรุดตัวในงานก่อสร้างโครงการนี้

Ramp No.408 Ramp เลี้ยวซ้ายจากทางหลวงหมายเลข 345 ไป CD Road

Ramp เลี้ยวซ้ายขนาด 2 ช่องจราจร จากทางหลวงหมายเลข 345 ไป CD Road โดยจะแยกออกจาก Ramp 407 และลดระดับเข้าเชื่อมกับ CD Road สำหรับโครงสร้างของ Ramp มีความยาว 246 เมตร (Pier P1 ถึง Pier P8) ความกว้างโครงสร้าง 9.80 เมตร ของคานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่อง โดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 408 อยู่ที่ Pier P1 (กม.0+061.894) โดยแยกออกจาก Ramp 407 ที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ +13.270 เมตร รทก. และลดระดับลงด้วยความลาดชัน 5% เข้าบรรจบ CD Road ที่ระดับพื้นดินคือมีระดับอยู่ที่ +3.250 เมตรรทก. โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดสิ้นสุดโครงสร้าง (Pier P8 กม.0+307.894) อยู่ที่ +4.766 เมตร รทก. (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +1.200 เมตร รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 เมตร รทก.)
โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 40 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 2 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 25 เมตร และ Transition Structures ความยาว 40 เมตร ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26 x 0.26 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.822 เมตร ทุกๆระยะ 2.0 เมตร ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 23 เมตร จนถึง 6 เมตร

Ramp No.409 U-turn Ramp กลับรถตามแนว CD Road

U-turn Ramp ขนาด 2 ช่องจราจร ตามแนว CD Road โดยจะแยกออกจาก Ramp 401 ที่ระดับดินและยกระดับเข้าเชื่อมกับ Ramp 403 ที่ระดับชั้นที่ 2 โครงสร้างของ Ramp มีความยาว 207.7 เมตร (Pier S1 ถึง Pier S6 และ Pier M15A) ความกว้างโครงสร้าง 7.30 เมตร คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 เมตร ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 1.70-2.272 เมตร หนา 0.90 เมตร จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 เมตร หนา 1.50 เมตร และเสาเข็มขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 409 อยู่ที่ กม.0+047.683 ยกระดับขึ้นด้วยความลาดชัน 5% เข้าเชื่อมกับ Ramp 403 ที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ +11.992 เมตร รทก. ที่ Pier M15A (กม. 0+538.077 ของ Ramp 403) โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นโครงสร้างอยู่ที่ +5.384 เมตร รทก. (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +1.000 เมตร รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 เมตร รทก.)

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 เมตร วางบนเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 เมตร จำนวน 2 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 เมตร กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 25 เมตร โดยจะเชื่อมอยู่กับ Abutment Structures ของ Ramp 401 ส่วน Transition Structures จะใช้ร่วมกับ Transition Structures ของ Ramp 401


2. งานก่อสร้างถนนระดับดินบริเวณเชิงลาดของโครงสร้างทางแยกต่างระดับ

งานก่อสร้างถนนระดับดินเพื่อทำหน้าที่เป็นทางบริการและทางกลับรถสำหรับถนนท้องถิ่นด้วย โดยมีทางกลับรถระดับดินขนาด 1 ช่องจราจรตามแนว NS จำนวน 4 แห่ง (U-401, U-402, U-403 และ U-404) ยาว 643 เมตร, 605 เมตร, 243 เมตร และ 261 เมตร ตามลำดับ โดยภายในพื้นที่ Loop ทั้งสองฝั่งทางแยกต่างระดับ จะมีงานปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสนามและอาคารประกอบอื่นๆ

5

- รูปแบบการจัดภูมิทัศน์และอาคารประกอบของโครงการ -

นอกจากองค์ประกอบหลักของโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีงานก่อสร้างองค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการ เช่น งานระบบระบายน้ำ (บนโครงสร้างยกระดับและบนถนนระดับดิน) งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (บนโครงสร้างยกระดับและบนถนนระดับดิน) และงานองค์ประกอบของระบบถนนและทางแยกต่างระดับ อื่นๆ

 

 


drrbannerlink 07phone 07

Go to top