โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road เป็นโครงการต่อเนื่องจากถนนราชพฤกษ์ที่จะเชื่อมต่อเข้ากับถนนกาญจนาภิเษก และทางหลวงหมายเลข 346 ซึ่งนับเป็นทางหลวงสายหลักในแนวเหนือ-ใต้ที่สำคัญในพื้นที่ และจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

โครงการก่อสร้างถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD Road จุดเริ่มต้นของโครงการ อยู่ที่จุดบรรจบถนนกาญจนาภิเษก บริเวณใกล้กับสะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้ โดยเป็นงานก่อสร้างทางแยก ต่างระดับบางโพธิ์ใต้ รูปแบบ Trumpet จนถึง กม.0+475 โดยประมาณ แนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่บ่อดิน ซึ่งออกแบบเป็นสะพานบกยาวประมาณ 180 เมตร จากนั้นแนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่เกษตรที่อยู่ระหว่างคลองตันกับคลองบางโพธิ์ใต้ตลอดแนว โดยก่อสร้างถนนระดับดินขนาด 10 ช่องจราจร จนเข้าเชื่อมกับทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้าที่ กม.2+400 ความยาวรวม 2.4 กิโลเมตร

สรุปงานก่อสร้างโครงการตามสัญญา ตอน CD Road ประกอบด้วย

 • งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ เป็นทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดระหว่างแนวเส้นทางโครงการ ตอน CD Road เชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกบริเวณคลองบางโพธิ์ใต้ โดยมีลักษณะเป็น Trumpet Type
 • งานก่อสร้างสะพานบกข้ามบ่อดิน สำหรับทางหลักและทางขนาน ยาว 180 เมตร (กม.0+561.848)
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามถนนท้องถิ่น สำหรับทางหลัก ยาว 456 เมตร (กม.1+700)
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 3 แห่ง บนถนนกาญจนาภิเษก อันประกอบด้วย สะพาน ข้ามคลองตัน สะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้และสะพานข้ามคลองใหม่

งานก่อสร้างของโครงการเริ่มจากถนนกาญจนาภิเษก (ประมาณ กม.55) บริเวณห่างจากคลองบางโพธิ์ใต้ประมาณ 500 ม.ทางทิศใต้ โดยจะเป็นงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ รูปแบบ Trumpet โดยกำหนดพื้นที่ในการก่อสร้าง Loop Ramp ไว้ที่พื้นที่ฝั่งทิศตะวันตกของถนนกาญจนาภิเษก แนวเส้นทาง CD Road จะวางตัวไปทาง ทิศตะวันออกจนถึง กม.0+475 โดยประมาณ แนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่บ่อดิน ซึ่งจะมีงานก่อสร้างสะพานบกข้ามบ่อดินสำหรับทั้งทางหลักและทางขนานยาว 180 เมตร รูปแบบโครงสร้างจะมีลักษณะเป็น Minor Bridge โครงสร้างส่วนล่างเป็น Pile Bent ออกแบบเป็นสะพานบกยาวประมาณ 180 เมตร จากนั้นแนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่เกษตรที่อยู่ระหว่างคลองตันกับคลองบางโพธิ์ใต้ตลอดแนว และก่อสร้างเป็นถนนระดับดินขนาด 10 ช่องจราจร ไป-กลับ (ทางหลักขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทางและทางขนานขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) โดยกำหนดให้มีโครงสร้างกำแพงกันดินที่ริมเขตทางเป็นช่วงๆ ที่ประมาณ กม.1+700 แนวเส้นทางจะตัดผ่านถนนซอยทางแยกสายคลองตันและซอยวัดไพร่ฟ้า ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกและทางหลวงหมายเลข 307 ได้โดยตรง ซึ่งกำหนดให้ก่อสร้างสะพานข้ามถนนดังกล่าวสำหรับทางหลักขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง และกำหนดให้ทางขนานเข้าเชื่อมกับถนนดังกล่าวนี้ โครงสร้างสะพานข้ามซอยทางแยกสายคลองตันมีความยาว 2x456 เมตร และมีทางกลับรถใต้สะพานทั้งสองทิศทาง จากนั้นแนวเส้นทางจะเข้าเชื่อมกับทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้าที่ กม.2+400 ความยาวรวม 2.4 กิโลเมตร สามารถอธิบายรายละเอียดของงานก่อสร้างได้ดังต่อไปนี้

1. งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้

ทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ เป็นทางแยกต่างระดับเพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างแนวเส้นทางโครงการ NS ตอน CD Road กับถนนกาญจนาภิเษก บริเวณใกล้กับคลองบางโพธิ์ใต้ (ห่างจากคลองบางโพธิ์ใต้ประมาณ 500 เมตรทาง ทิศใต้) โดยมีลักษณะเป็น Trumpet Type

2

- รูปแบบทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ -

ทั้งนี้ ในการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ จะมีงานก่อสร้างโครงสร้างรูปแบบ Concrete Box Girder

 • Ramp No.301 Ramp เลี้ยวขวาจากแนวโครงการ ตอน CD Road ไปลาดหลุมแก้ว

3Ramp เลี้ยวขวาขนาด 2 ช่องจราจร จากแนวโครงการ ตอน CD Road ไปลาดหลุมแก้ว โดยเข้าเชื่อมกับทางขนานที่ก่อสร้างให้กับถนน กาญจนาภิเษกก่อนจะเชื่อมเข้ากับทางหลัก มีส่วนที่เป็นโครงสร้างยาว 356 ม. (Pier F1 ถึง Pier F11) ความกว้างโครงสร้าง 9.80 ม. คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 ม. ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาว ช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร โดยช่วงสะพานช่วงที่ข้ามถนนกาญจนาภิเษกยาว 40 เมตร จำนวน 2 ช่วง

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 ม. หนา 0.90 ม. จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 ม. หนา 1.50 ม. และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

 

 

 

 

4

- รูปแสดงงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ -


จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 301 อยู่ที่ กม.0+809.370 (Pier F1) ยกระดับขึ้นด้วยความลาดชัน 5% ช่วงที่ยกข้ามถนนกาญจนาภิเษกจะอยู่ที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ ประมาณ +12.550 ม.รทก. และลดระดับลงสู่ระดับพื้นดินด้วยความลาดชัน 5% เช่นกัน จุดสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ กม.0+453.370 (Pier F11) โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ +6.021 ม.รทก. และ +4.799 ม.รทก. ตามลำดับ (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +1.500 ม.รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 ม.รทก. และ +3.610 ม.รทก.)

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 ม. วางบนเสาเข็มขนาด 0.40x0.40 ม. จำนวน 2 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 ม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 23 ม. และ Transition Structures ความยาว 50 ม. ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26x0.26 ม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.74 ม. ทุกๆระยะ 2.0 ม. ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 22 ม. จนถึง 6 ม.

 • Ramp No.302 Loop Ramp เลี้ยวขวาจากบางบัวทองไปทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า

Loop Ramp เลี้ยวขวาขนาด 2 ช่องจราจร ทิศทางจากบางบัวทองไปทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า โดยจะแยกออกจากถนนกาญจนาภิเษกและก่อสร้างทางขนานระดับดินก่อน จากนั้นจึงจะแยก Ramp ออกจากทางขนานยกระดับข้ามถนนกาญจนาภิเษกไปทางทิศตะวันออกเข้าซ้อนทับกับแนวถนนโครงการตอน CD Road

ส่วนที่เป็นโครงสร้างยาว 356 ม. (Pier G1 ถึง Pier G11) ความกว้างโครงสร้าง 9.80 ม. คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบ Single Cell หนา 2 ม. ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาว ช่วงริมอยู่ที่ 30 เมตร โดยช่วงสะพานช่วงที่ข้ามถนนกาญจนาภิเษกยาว 40 เมตร จำนวน 2 ช่วง

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 ม. หนา 0.90 ม. จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม ฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4.60 x 4.60 ม. หนา 1.50 ม. และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้นต่อฐาน

จุดเริ่มต้นโครงสร้างของ Ramp 302 อยู่ที่ กม.0+258.268 (Pier D1) ยกระดับขึ้นด้วยความลาดชัน 5% ช่วงที่ยกข้ามถนนกาญจนาภิเษกจะอยู่ที่ระดับชั้นที่ 2 คือมีระดับอยู่ที่ ประมาณ +12.550 ม.รทก. และลดระดับลงสู่ระดับพื้นดินด้วยความลาดชัน 5% เช่นกัน จุดสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ กม.0+614.268 (Pier D11) โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงสร้างอยู่ที่ +5.913 ม.รทก. และ +4.903 ม.รทก. ตามลำดับ (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +1.500 ม.รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.600 ม.รทก. และ +3.250 ม.รทก.)

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 ม. วางบนเสาเข็มขนาด 0.40x0.40 ม. จำนวน 2 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 ม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 23 ม. และ Transition Structures ความยาว 50 ม. ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26x0.26 ม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.775-1.94 ม. ทุกๆระยะ 2.0 ม. ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 22 ม. จนถึง 6 ม.

สำหรับงานก่อสร้างถนนระดับดินบริเวณเชิงลาดของโครงสร้างทางหลักและ Ramp ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะมีงานก่อสร้างถนนระดับดิน สรุปได้ดัง ตารางต่อไปนี้

งานก่อสร้างถนนระดับดินของทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้

Road
No.
Description of Ramp
From / To
No. of Lane Length,
m. 
Remarks
ถ.กาญจนาภิเษก งานก่อสร้างทางขนาน 3+3 1,247 (LT.)
1,411 (RT.)
 ก่อสร้างทางขนานเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบเต็มโครงการของกรมทางหลวง
303 ทางเลี้ยวซ้ายจากถนนกาญจนาภิเษกเข้าสู่ถนนโครงการ NS ตอน CD Road ทิศทางจากลาดหลุมแก้วไปทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า 2 588 ออกจากทางขนานของถนนกาญจนาภิเษกเข้าสู่ทางขนานของ CD Road
304 ทางเลี้ยวซ้ายจากถนนโครงการ NS ตอน CD Road เข้าถนนกาญจนาภิเษกทิศทางจากทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้าไปบางบัวทอง 2 638 ออกจากทางขนานของ CD Road เข้าเชื่อมทางขนานของถนนกาญจนาภิเษก
305 ทางบริการครอบ Loop Ramp ของทางแยกต่างระดับ 2 258
U301 ทางกลับรถฝั่งเหนือของทางแยกต่างระดับบนถนนกาญจนาภิเษก 1 571 ทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้ฝั่งใต้
U302   ทางกลับรถสำหรับถนนโครงการ NS ตอน CD Road 1 365  
U304 ทางกลับรถฝั่งเหนือของทางแยกต่างระดับบนถนนกาญจนาภิเษก 1 443 ทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้ฝั่งเหนือ

 

ภายในพื้นที่ Loop ทั้งสองฝั่งทางแยกต่างระดับ จะมีงานปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสนาม การจัดภูมิทัศน์และอาคารประกอบอื่นๆ 

5

- รูปแบบการจัดภูมิทัศน์และอาคารประกอบของโครงการ -

2. งานก่อสร้างสะพานบกข้ามบ่อดิน สำหรับทางหลักและทางขนาน ยาว 180 เมตร (กม.0+561.848)

สะพานบกข้ามบ่อดิน ข้ามคลองมหาโยธา เป็นสะพานคู่ขนาด 5 ช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้างของโครงสร้าง 25.33-26.50 ม. และ 26.11-32.00 ม. โดยมีระยะห่างจากกัน 3 เมตร ความยาว 180 เมตร (18x10 ม.)

โครงสร้างส่วนล่างของสะพานเป็น Pile Bent ขนาด 0.40x0.40 ม. ระยะห่าง 1.50 ม. จำนวน 17-20 ต้นต่อสะพาน กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 23 ม. มีโครงสร้างปรับการทรุดตัวเป็น Transition Structure ยาว 32 ม. ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26x0.26 ม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.5-2.125 ม. ทุกๆระยะ 2.0 ม. ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 23 ม. จนถึง 6 ม.

3. งานก่อสร้างสะพานข้ามถนนท้องถิ่น สำหรับทางหลัก ยาว 456 เมตร (กม.1+700)

แนวเส้นทางจะตัดผ่านถนนซอยทางแยกสายคลองตันและซอยวัดไพร่ฟ้าที่ประมาณ กม.1+700 ซึ่งเป็นถนนที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกและทางหลวงหมายเลข 307 ได้โดยตรง ตามแบบก่อสร้างกำหนดให้ก่อสร้างสะพานสำหรับทางหลักขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง และให้ทางขนานของโครงการเข้าเชื่อมกับถนนดังกล่าว โครงสร้างสะพานข้ามซอยทางแยกสายคลองตันมีความยาว 2x456 เมตร และมีทางกลับรถใต้สะพานทั้งสองทิศทาง โดยมีรายละเอียดโครงสร้างดังนี้

 • สะพานคู่ขนาด 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้างของโครงสร้าง 12.0 ม. ต่อตัว โดยมีระยะห่างจากกัน 3 เมตร ความยาวรวม 2 x 456 = 912 เมตร (Pier No. MY1-MY14 และ Pier No. MZ1-MZ14) คานสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อในที่แบบ Single Cell หนา 2 ม. ความยาวช่วงสะพานเป็นแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปอยู่ที่ 36 เมตร ความยาวช่วงริม 30 เมตร

6

- แปลนโครงสร้างสะพานข้ามถนนท้องถิ่นที่ กม.1+700 -

โครงสร้างส่วนล่างโดยทั่วไป เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมน ขนาดกว้าง 2.10-3.20 ม. หนา 0.90 ม. จำนวน 1 ต้น รองรับด้วยระบบฐานรากเสาเข็ม สำหรับฐานรากจะมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4.60 x 4.60 ม. หนา 1.50 ม. และเสาเข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 125 ตันต่อต้น จำนวน 9 ต้น

โครงสร้างปรับการทรุดตัวประกอบด้วยช่วง Abutment Structures ลักษณะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 50 ม. วางบนเสาเข็มขนาด 0.40x0.40 ม. จำนวน 3 ต้นทุกๆ ระยะ 3.0 ม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 23 ม. และ Transition Structures ความยาว 50 ม. ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26x0.26 ม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 1.817 ม. ทุกๆระยะ 2.0 ม. ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 22 ม. จนถึง 6 ม.

โดยระดับความสูงของ Abutment ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงสร้างอยู่ที่ประมาณ +4.600 ม.รทก. (ระดับดินเดิมอยู่ที่ประมาณ +1.500 ม.รทก. ในขณะที่ระดับก่อสร้างของถนนระดับดินกำหนดไว้ที่ +3.250 ม.รทก.)

 • งานก่อสร้างถนนระดับดินเพื่อใช้เป็นทางกลับรถขนาด 1 ช่องจราจรกว้าง 4.50 เมตร ทั้งสองฝั่งถนนและมีการเชื่อมกับถนนซอยทางแยกสายคลองตันและซอยวัดไพร่ฟ้าด้วย

4. งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

จำนวน 3 แห่ง บนถนนกาญจนาภิเษก อันประกอบด้วย สะพานข้ามคลองตัน สะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้และสะพานข้ามคลองใหม่ สรุปงานก่อสร้างได้ดังนี้

 • สะพานข้ามคลองตัน อยู่ที่ประมาณ กม.0+219.841 บนทางขนานของถนนกาญจนาภิเษก (ขวาทาง) ก่อสร้างเป็นสะพานขนาด 3 ช่องจราจร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร ที่ด้านซ้ายของสะพาน ความกว้างของโครงสร้าง 14.10 เมตร ยาว 16.00 เมตร (1x5.00 + 1x6.00 + 1x5.00)
  โครงสร้างส่วนล่างของสะพานเป็น Pile Bent ขนาด 0.40x0.40 ม. จำนวน 8-9 ต้นต่อPier กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 23 ม. มีโครงสร้างปรับการทรุดตัวเป็น Transition Structure ยาวประมาณ 30 ม. ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26x0.26 ม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 23 ม. จนถึง 6 ม.
 • สะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้ เป็นงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบนทางขนานของถนนกาญจนาภิเษกทั้งสองฝั่ง (กม.1+121.647 สำหรับฝั่งซ้ายทาง และ กม.1+095.545 สำหรับฝั่งขวาทาง) สะพานทั้งสองตัวเป็นสะพานขนาด 4 ช่องจราจร ทางเท้ากว้าง 1.0 เมตร อยู่ด้านซ้ายของสะพาน รวมความกว้างของโครงสร้างกว้าง 17.60 เมตร ความยาว 180 เมตร (2x15.00 + 3x20.00 + 1x15.00 + 3x20.00 + 2x15.00) 

7

- แปลนโครงสร้างสะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้ -

โครงสร้างส่วนล่างของสะพานเป็น Pile Bent ขนาด 0.40x0.40 ม. ระยะห่าง 1.50 ม. จำนวน 12 ต้นต่อ Pier กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 23 ม. มีโครงสร้างปรับการทรุดตัวเป็น Transition Structure ยาว 30-40 ม. ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26x0.26 ม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 2.0 ม. ทุกๆระยะ 2.0 ม. ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 23 ม. จนถึง 6 ม.

 • สะพานข้ามคลองใหม่ เป็นสะพานบนถนนกาญจนาภิเษก อยู่ที่ประมาณ กม.1+525.440 ของทางขนานด้านซ้ายทางบนถนนกาญจนาภิเษก เป็นสะพานขนาด 3 ช่องจราจร ทางเท้ากว้าง 1.00 เมตร ที่ด้านซ้ายของสะพาน ความกว้างของโครงสร้าง 14.10 เมตร ยาว 22.565 เมตร (ช่วงสะพานเดียว)
  โครงสร้างส่วนล่างของสะพานเป็น Pile Bent ขนาด 0.40x0.40 ม. ระยะห่าง 1.50 ม. จำนวน 19 ต้น กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 80 ตันต่อต้นยาว 23 ม. มีโครงสร้างปรับการทรุดตัวเป็น Transition Structure ยาว 26-58 ม. ซึ่งมีลักษณะเป็นเสาเข็มแบบปูพรมขนาด 0.26x0.26 ม. กำลังรับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตันต่อต้น ระยะห่าง 2.0 ม. ทุกๆระยะ 2.0 ม. ยาวลดหลั่นกันลงไปตั้งแต่ 23 ม. จนถึง 6 ม.

5. ถนนระดับดิน

งานก่อสร้างถนนระดับดินของโครงการจะเป็นถนนลาดยางขนาด 10 ช่องจราจร (ทางหลัก 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง และทางขนานขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) ความกว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร สำหรับทางหลัก และ 3.50 เมตร สำหรับทางขนาน ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตรทั้งสองฝั่งถนนโดยมีเขตทางกว้าง 60 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางถนนกว้าง 5 เมตร ดังแสดงในรูปที่ ๒.5-1

8

- รูปตัดถนนโครงการ -

นอกจากองค์ประกอบหลักของโครงการดังกล่าวข่างต้นแล้ว ยังมีงานก่อสร้างองค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการ เช่น

 • งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้ากำลังและเสาไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงระบบโทรศัพท์และสื่อสาร
 • งานระบบระบายน้ำ (บนโครงสร้างยกระดับและบนถนนระดับดิน)
 • งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม
 • งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (บนโครงสร้างยกระดับและบนถนนระดับดิน)
 • อื่นๆ

drrbannerlink 07phone 07

Go to top