8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

-1.07 %

เร็วกว่าแผนงาน

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 17 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
900 วัน

drrbannerlink 07phone 07

Go to top