โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้) เริ่มจากทางแยกต่างระดับที่บริเวณจุดตัดระหว่างถนนราชพฤกษ์กับทางหลวงหมายเลข 345 ข้ามคลองพระอุดม โดยอยู่ห่างมาทางด้านทิศตะวันออกของวัดท่าเกวียนประมาณ 300 เมตร เส้นทางจะผ่านพื้นที่นาลอดใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. และแนวเส้นทางตัดผ่านถนนสายเกาะเกรียง-พระอุดม บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านขจีนุช ผ่านคลองบางเดื่อและถนนสายพระอุดม-ปทุมธานี จากนั้นเส้นทางตัดผ่านคลองบางโพธิ์ใต้ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ และเบนไปทางขวาเพื่อเข้าบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 346 โดยตัดผ่านถนนสาย บ.บางหลวง – บ.บุญประดับ แนวเส้นทางตัดผ่านคลองบางหลวง เข้าบรรจบทางหลวงหมายเลข 346 บริเวณทางเลี่ยงเมืองปทุมธานี รวมระยะทางประมาณ 12.3 กิโลเมตร และมีถนนรวมและกระจายการจราจรในแนวตะวันออก-ตะวันตก (CD Road) แยกจากแนวเส้นทางโครงการบริเวณวัดไพร่ฟ้า วางตัวไปทางทิศตะวันตกผ่านพื้นที่เกษตรที่อยู่ระหว่างคลองตันกับคลองบางโพธิ์ใต้ตลอดแนว เข้าต่อเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษกโดยตรง ระยะทางประมาณ 4.6 กิโลเมตร โดยโครงการแบ่งออกเป็น 4 ตอน 4 สัญญา ดังนี้

คลิกเพื่อดูขนาดใหญ่

ตอน NS1 จากทางหลวงหมายเลข 345 – ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า เริ่มจากจุดสิ้นสุดถนนราชพฤกษ์ในปัจจุบัน ที่ทางแยกต่างระดับบริเวณทางหลวงหมายเลข 345 ถึงแยกวัดไพร่ฟ้า โดยมีงานก่อสร้างทางต่อเชื่อมกับทางแยกต่างระดับเดิมเพิ่มเติม และก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม ระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตร

ตอน NS2 ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า ซึ่งเป็นทางแยกต่างระดับเพื่อเชื่อมต่อโครงการในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตกเข้าด้วยกัน ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร

ตอน NS3 จากทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า – ทางหลวงหมายเลข 346 เริ่มจาก ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า ถึงทางแยกถนนเลี่ยงเมืองปทุมธานี บริเวณทางหลวงหมายเลข 346 โดยมีงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับปทุมธานีเพื่อต่อเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 346 ระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตร

ตอน CD Road ถนนรวมและกระจายการจราจร  จาก ถ.กาญจนาภิเษก - ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า เริ่มจากทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้าไปบรรจบถนนกาญจนาภิเษก บริเวณสะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้ โดยมีงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้เพื่อต่อเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษก และมีสะพานบกข้ามบ่อดินอีกด้วย ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร

รูปแบบโครงการ

รูปแบบโครงการเป็นถนนขนาด 10 ช่องจราจร บนเขตทางของโครงการกว้าง 60 เมตร

รูปแบบทางแยกต่างระดับ

ทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย จุดตัดทางหลวงหมายเลข 345 ปัจจุบันมีลักษณะเป็น Trumpet Type จะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Semi Coverleaf Type

ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า เป็นทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดระหว่างแนวเส้นทางโครงการตามแนวเหนือ-ใต้ กับถนนรวมและกระจายการจราจร ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก

ทางแยกต่างระดับปทุมธานี เป็นทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดระหว่างแนวเส้นทางโครงการตามแนวเหนือ-ใต้ กับทางหลวงหมายเลข 346 บริเวณจุดตัดถนนเลี่ยงเมืองปทุมธานี

ทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ เป็นทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดระหว่างแนวเส้นทางโครงการตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (ถนนรวมและกระจายการจราจร) เชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกบริเวณคลองบางโพธิ์ใต้

วิดิทัศน์โครงการ

drrbannerlink 07phone 07

Go to top